ตารางจัดการเรียนรู้

ประกาศ

ระดับบัณฑิตศึกษา

ปริญญาเอก

(ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565)

(ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564)

(ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564)

ปริญญาโท

(ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565)

(ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564)

(ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564)

ระดับปริญญาตรี

คณะพยาบาลศาสตร์

(ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565)

(ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564)

(ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564)

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

(ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565)

(ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564)

(ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564)

คณะสหวิทยาการ

(ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565)

(ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564)

(ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564)

คณะคริสตศาสนศาสตร์

(ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565)

(ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564)

(ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564)