ตารางจัดการเรียนรู้

ประกาศ

คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยพยาบาล ( PN )

(ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566)

(ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565)

(ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565)

ระดับบัณฑิตศึกษา

ปริญญาโท

(ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566)

(ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565)

(ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565)

ระดับปริญญาตรี

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

(ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566)

(ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565)

(ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565)

คณะสหวิทยาการ

(ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566)

(ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565)

(ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565)