ตารางจัดการเรียนรู้

คณะคริสตศาสนศาสตร์

ประกาศ

ระดับปริญญาตรี (ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565)

ระดับปริญญาตรี (ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564)

ระดับปริญญาตรี (ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565)