ตารางจัดการเรียนรู้

คณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศ

ระดับปริญญาตรี (ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566)

ระดับปริญญาตรี (ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565)

ระดับปริญญาตรี (ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565)

ผู้ช่วยพยาบาล ( PN ) (ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566)

ผู้ช่วยพยาบาล ( PN ) (ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565)

ผู้ช่วยพยาบาล ( PN ) (ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565)