ตารางสอบ

ประกาศ

คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ( PN )

» ตารางสอบกลางภาค «

» ตารางสอบปลายภาค «

ระดับบัณฑิตศึกษา

ระดับปริญญาตรี

คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

» ตารางสอบกลางภาค «

» ตารางสอบปลายภาค «

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

» ตารางสอบกลางภาค «

» ตารางสอบปลายภาค «

คณะสหวิทยาการ

» ตารางสอบกลางภาค «

» ตารางสอบปลายภาค «