ตารางสอบ

ระดับปริญญาตรี
คณะพยาบาลศาสตร์

ประกาศ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ตารางสอบกลางภาค

ตารางสอบปลายภาค

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ( PN )

ตารางสอบกลางภาค

ตารางสอบปลายภาค